Staughton men?

Anyone know who these 2 photos show?